Naša firma pruža uslugu izrade kompletne dokumentacije i projekata iz oblasti zaštite od požara, a u nju spadaju:

-Izrada pravila zaštite od požara
-Izrada programa osnovne obuke
-Izrada uputstava za postupanje u slučaju požara
-Izrada planova evakuacije
-Izrada elaborata zaštite od požara
-Izrada projekata zaštite od požara
-Izrada planova zaštite od požara
-Izrada projekata stabilnih sistema za gašenje požara vodom
-Izrada projekata stabilnih sistema za gašenje požara gasom
-Izrada projekata sistema za odvođenje dima i toplote
-Izrada analiza zona opasnosti od eksplozije
-Izrada stručnih analiza i mišljenja za unapređenje zaštite od požara
-Ostale preventivne mere zaštite od požara

Svi dokumenti podležu saglasnosti MUP-a, a njih mi pribavljamo umesto Vas.