Poslovi organizovanja zaštite od požara (Referentski poslovi iz oblasti zaštite od požara)

Prema zakonu o Zaštiti od Požara („Sl. Glasnik RS“ br. broj 111/09, 20/15 i 87/18), član 24. „Vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta i privredno društvo odnosno drugo pravno lice razvrstano u treću kategoriju ugroženosti od požara obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara s potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje zaštite od požara.”

Kategorizacija je određena Uredbom o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara (“Sl. Glasnik RS” br. 76/2010).

Poslovi organizovanja zaštite od požara (referentski poslovi iz oblasti zaštite od požara), odnosno, usluge stručnog lica se sastoje od:
-Organizovanja i neposrednog sprovođenja mera zaštite od požara utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara, propisima i standardima koji regulišu oblast zaštite od požara, zatim, Pravilima o zaštiti od požara i Programom osnovne obuke zaposlenih i drugim opštim aktima pravnog lica - Naručioca
- Obilaska i stručno - tehničkog pregleda objekata Naručioca, u cilju utvrđivanja stanja zaštite od požara
- Izveštavanja Naručioca usluge, o svim nedostacima uočenih u toku pregleda, pojavama i promenama sa predlaganjem konkretnih mera iz oblasti zaštite od požara
- Predloga nabavke, instaliranja i pravilnog rasporeda dovoljno sredstava i neophodne tehničke opreme zaštite od požara
- Staranja o zakonskim rokovima kontrole tehničke ispravnosti i servisiranja postojeće protivpožarne opreme: vatrogasnih aparata, hidrantske instalacije, protivpanične rasvete, stabilnih sistema zaštite od požara
- Realizacije Programa osnovne obuke i provere znanja zaposlenih, u skladu sa Zakonom- Upoznavanja zaposlenih sa dužnostima, pravima i odgovornostima u oblasti zaštite od požara, opasnostima od požara u radnom okruženju i preventivnim merama za njihovo otklanjanje
- Upoznavanja zaposlenih sa postupkom evakuacije, postupkom u slučaju požara i upotrebom opreme za gašenje požara
- Praćenja propisa iz oblasti zaštite od požara i tehničkih dostignuća te oblasti, i u skladu sa tim predlaganja i preduzimanja potrebnih mera i radnji radi unapređenja zaštite od požara pravnog lica - Naručioca  

Licenca za referentske poslove u oblasti zaštite od požara